אילן משהדי

מוסמך משרד הבריאות

050-4008484 ilan8484@gmail.com

שירות מיידי - צלצל ונגיע אליך 050-4008484

מילון מושגים משרד הבריאות

מושגים כלליים

 • בדיקה: בדיקה במי שתייה שעורכת מעבדה מוכרת בשיטה שאישר המנהל – שנקבעה בספר, בשיטת EPA או שיטה אחרת.
 • בדיקה כימית: בדיקה לגילוי וכימות אחד או יותר מהגורמים המפורטים בתוספות הראשונה, השנייה, החמישית והשישית.
 • בדיקה מיקרוביאלית: בדיקה לגילוי וכימות חיידקי קוליפורם.
 • בדיקה מיקרוביאלית מלאה: בדיקה לגילוי וכימות חיידקי קוליפורם, חיידקי קוליפורם צואתיים, חיידקי סטרפטוקוקוס צואתיים וספירה כללית של חיידקים.
 • בדיקה מיקרוביאלית חוזרת: בדיקה לגילוי וכימות חיידקי קוליפורם, וכן חיידקי קוליפורם צואתיים או – אם דרשה זאת רשות הבריאות – חיידקי אשריכיה קולי  (Escherichia coli – E. coli).
 • בדיקת שדה: בדיקה לעכירות וחומר חיטוי שארתי.
 • בדיקת מתכות ברשת: בדיקות לעופרת, ברזל ונחושת.
 • גורם: יסוד, תכונה,  תרכובת או מיקרואורגניזם.
 • דיגום: נטילת דגימת מים והעברתה למעבדה מוכרת או למעבדה אחרת כפי שהורה המנהל לשם עריכת בדיקה.
 • דיגום חוזר: דיגום מאותה נקודה שבה, בבדיקה מיקרוביאלית, נתגלתה  תוצאה  החורגת מהקבוע בתקנה 4,מסמך pdf בתוך 24 שעות מעת שהמעבדה גילתה את התוצאה החריגה.
 • התפלה: תהליך המיועד להוציא מלחים או מינרלים המומסים במים.
 • זיהום מים / זיהום מי שתיה: חריגה מהאיכות הנדרשת לפי תקנה 4(1) או 4(2)מסמך pdf או שינוי בתכונותיהם של מים מבחינה פיסיקלית, כימית, אורגנולפטית, ביולוגית, בקטריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת, או הימצאות כל גורם אחר העלול לסכן את בריאות הציבור.
 • טיפול במים: כל תהליך הנועד לשפר את איכותם התברואית של מים, או להתאימם למי שתיה, או למנוע או לצמצם גורמים העלולים לפגוע באיכותם התברואית.
 • מי גלם: מים הנועדים, לאחר טיפול, להפוך למי שתיה. 
 • מתקן הפקה: מערכת לשאיבת מי גלם ממקור מים.
 • מתקן מים עיליים: מיתקן הפקה השואב את מימיו מכל אחד מאלה: ים, אגם, נהר, נחל, מעיין או מקווה מים, בין טבעי ובין מוסדר ומותקן, שמימיו נתפסים בקרבת פני הקרקע או לאחר שפרצו אל פני הקרקע.
 • מתקן מי תהום: מיתקן הפקה השואב את מימיו ממקווה מים תחתי;
 • מתקן טיפול: מתקן, מערכת או תהליך שבהם נעשה תהליך הנועד לשפר את איכותם התברואית של המים, או להתאימם למי שתיה, או למנוע או לצמצם גורמים העלולים לפגוע באיכותם התברואית של המים.
 • מעבדה מוכרת / מעבדה: מעבדה שהכיר בה המנהל לעניין התקנותמסמך pdf, כולן או מקצתן.
 • מערכת אספקת מים: מערכת הכוללת, בין היתר, את המרכיבים להלן או חלק מהם: מתקן שאיבה, מתקן טיפול, הובלה, מדידה, אגירה או ניטור של מים ולמעט מתקן הפקה.
 • מקור מים / מקור מי שתיה: מעיינות, נחלים, נהרות, אגמים ושאר זרמים ומקווים של מים, בין עיליים ובין תחתיים, בין טבעיים ובין מוסדרים ומותקנים, בין שהמים נובעים או זורמים או עומדים בהם תמיד או לפרקים, לרבות מי ים המיועדים להתפלה ולמעט מי ניקוז, מי שופכין ומי קולחין.
 • ניטור: לרבות דיגום, בדיקה, פענוח תוצאות ודיווח, לפי העניין.
 • נקודת כניסה: נקודה שבה המים עוברים ממערכת אספקת מים המוחזקת בידי ספק מסוים למערכת אספקת מים המוחזקת בידי ספק אחר.
 • ספק / ספק מים: כל המספק מי שתיה באמצעות מערכת אספקת מים או מיתקן הפקה לספק אחר או לצרכן מים, לרבות בעל רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק המים, או מי שחלה עליו חובה לקבל רישיון כאמור וכן רשות מקומית. לדוגמה: תאגידי מים, רשויות מקומיות, ישובים, חברת מקורות.

כתוב לנו ונחזור אליך!

הסברים לערכים בתוצאות בדיקות מים

 • 1 > (עבור תוצאות בדיקות מיקרוביאליות): הגורם הנבדק אינו נמצא במים או שריכוזו נמוך מיכולת הגילוי במעבדה, כל זאת בהתאם לדרישות התקינה.
 • מקג"ל: מיקרוגרם לליטר
 • מ"ל: מיליליטר (שווה לסמ"ק)
 • פלטה מכוסה: ספירה גבוהה של חיידקים שלא ניתנת לכימות

 • CFU : Coliform Forming Units, מספר מושבות חיידקים
 • MRL – Minimum Reporting level: הגורם הנבדק אינו נמצא במים או שריכוזו נמוך מיכולת הגילוי במעבדה, כל זאת בהתאם לדרישות התקינה.
 • MQL – Minimum Quantification Level: סף כימות – הריכוז המינימלי שניתן לבדוק במעבדה.
 • MF – Membrane Filter, שיטת בדיקה לכימות חיידקים באמצעות סינון המים.
 • NA: לא נקבע ערך סף.
 • NTU: יחידות למדידת עכירות (Nephelometric Turbidity Unit )
 • NT – not tested – לא נבדק
 • ND – Not done – לא נבדק.
 • pH: ערך הגבה, רמת חומציות
 • Us/cm: מיקרוסימנס/סנטימטר, יחידה למדידת מוליכות
 •